Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh 2022|Hướng dẫn cách lập|download

     Quyết định thành lập chi nhánh là một trong những hồ sơ trong thành phần hồ sơ thành lập chi nhánh, Quyết định thàn lập chi nhánh khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần).

 

Thành phần hồ sơ thành lập chi nhánh gồm có

1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (Tham khảo: Mẫu thông báo thành lập chi nhánh Thực tế);;

2. Quyết định của chủ sở hữu công ty (với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Quyết định của hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), Quyết định của hội đồng quản trị (với công ty cổ phần) về việc đăng ký hoạt động chi nhánh.

3. Bản sao Biên bản họp của hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), Bản sao Biên bản họp của hội đồng quản trị (với công ty cổ phần) về việc đăng ký hoạt động chi nhánh.

. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

 

>> Tham Khảo: Chi nhánh công ty có được vay vốn không ?  Chi nhánh công ty là gì ?   Chi nhánh công ty có tư cách pháp nhân không ? Chi nhánh công ty có được ký hợp đồng không ?

 

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh

    Mẫu quyết định thành lập chi nhánh có sự khác nhau giữa các loại hình.Dưới đây là các mẫu quyết định thành lập chi nhánh với từng loại hình doanh nghiệp

1. Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH Một thành viên/1 Thành viên

 

Tên doanh nghiệp

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày ……  tháng ……. năm 20…..

 

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

 -  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ điều lệ Công ty TNHH ……………. được Chủ sở hữu công ty thông qua ngày …………..;

- Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty.

          QUYẾT ĐỊNH

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH

 Điều 1: Thành lập chi nhánh của công ty:

  1.   Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH 2- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI ANH MẠNH

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên chi nhánh viết tắt (nếu có):

  1.   Địa chỉ chi nhánh: 38B đường 411, Ấp 3, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
  2.   Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh

doanh chính

 

1

Sản xuất sản phẩm từ plastic - (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và tái chế phế thải, luyện cán cao su tại trụ sở)

2220

 

2

In ấn - (trừ in tráng bao bì kim loại, in trên sản phẩm vải, sợi, dệt, may đan tại trụ sở).

1811

 

3

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - (trừ kinh doanh dược phẩm).

4649

 

4

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

 

5

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - cchi tiết: bán buôn bao bì kim loại, phi kim loại; bán buôn chai nhựa, hộp nhựa; hạt nhựa;

4669

X

 4. Thông tin người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC ANH   Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 02/10/19XX    Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân          ×

 Căn cước công dân

 Hộ chiếu

 Loại khác (ghi rõ):……

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: XXXXXX

Ngày cấp: 04/02/20XX  Nơi cấp: Công an Tp Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn (nếu có):

Địa chỉ thường trú: 386 Đường Nguyễn Thị Lắng, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 386 Đường Nguyễn Thị Lắng, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Ông  ………………(người đại diện pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện  công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:     

- Như điều 3;

- Lưu.

 CHỦ SỞ HỮU

 (ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)

 

 

2. Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên trở lên/2 Thành viên

 

Tên doanh nghiệp

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày ……  tháng ……. năm 20…..

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH ……. đã được các thành viên thông qua ngày …./…/…..;

- Căn cứ Biên bản họp hội đồng thành viên thông qua ngày …/…/…… về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty

           QUYẾT ĐỊNH

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH

 Điều 1:

Thành lập chi nhánh của công ty:

  1.   Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH 2- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI ANH MẠNH

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên chi nhánh viết tắt (nếu có):

  1.   Địa chỉ chi nhánh: 38B đường 411, Ấp 3, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
  2.   Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh

doanh chính

 

1

Sản xuất sản phẩm từ plastic - (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và tái chế phế thải, luyện cán cao su tại trụ sở)

2220

 

2

In ấn - (trừ in tráng bao bì kim loại, in trên sản phẩm vải, sợi, dệt, may đan tại trụ sở).

1811

 

3

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - (trừ kinh doanh dược phẩm).

4649

 

4

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

 

5

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - cchi tiết: bán buôn bao bì kim loại, phi kim loại; bán buôn chai nhựa, hộp nhựa; hạt nhựa;

4669

X

 4. Thông tin người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC ANH   Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 02/10/19XX    Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

 Chứng minh nhân dân

 Căn cước công dân

 Hộ chiếu

 Loại khác (ghi rõ):……

         Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: XXXXXX

Ngày cấp: 04/02/20XX  Nơi cấp: Công an Tp Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn (nếu có):

Địa chỉ thường trú: 386 Đường Nguyễn Thị Lắng, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 386 Đường Nguyễn Thị Lắng, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Điều 2: Ông  ………………(người đại diện pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện  công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:     

- Như điều 3;

- Lưu.

TM. Hội đồng thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên

 (ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)

 

 

3. Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần/cp

 

 

Tên doanh nghiệp

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày ……  tháng ……. năm 20…..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập chi nhánh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/06/2020;

-  Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

-  Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP ..................;

-  Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua Ngày ……. tháng ……. năm 2022 về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty. 

QUYẾT ĐỊNH

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH

 Điều 1:

Thành lập chi nhánh của công ty:

  1.   Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH 2- CÔNG TY CỔ PHẦN ..................
  2. Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên chi nhánh viết tắt (nếu có):

  1.   Địa chỉ chi nhánh: 1326/5 Quốc Lộ 1A, Khu phố 1, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  2.   Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh

doanh chính

 

1

Sản xuất sản phẩm từ plastic - (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và tái chế phế thải, luyện cán cao su tại trụ sở)

2220

 

2

In ấn - (trừ in tráng bao bì kim loại, in trên sản phẩm vải, sợi, dệt, may đan tại trụ sở).

1811

 

3

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - (trừ kinh doanh dược phẩm).

4649

 

4

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

 

5

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - cchi tiết: bán buôn bao bì kim loại, phi kim loại; bán buôn chai nhựa, hộp nhựa; hạt nhựa;

4669

X

 4. Thông tin người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC ANH   Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 02/10/19XX    Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

 Chứng minh nhân dân

 Căn cước công dân

 Hộ chiếu

 Loại khác (ghi rõ):……

         Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: XXXXXX

Ngày cấp: 04/02/20XX  Nơi cấp: Công an Tp Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn (nếu có):

Địa chỉ thường trú: 386 Đường Nguyễn Thị Lắng, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 386 Đường Nguyễn Thị Lắng, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Ông  ………………(người đại diện pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện  công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:     

- Như điều 3;

- Lưu.

TM. Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH

 (ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

Tải Mẫu quyết định thành lập chi nhánh(Download): 

 

     Trên đây là Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên, Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần /cp. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ nếu có gì chưa rõ, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số: 0918.0918.73 chúng tôi luôn vui vẻ hỗ trợ.

Nếu quý khách không có thời gian thực hiện việc làm thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ với mức phí hợp lý.

 

 

Đối tác & khách hàng