Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh|Hướng dẫn cách lập|download

     Quyết định thành lập chi nhánh là một trong những hồ sơ trong thành phần hồ sơ thành lập chi nhánh, Quyết định thàn lập chi nhánh khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần).

 

Thành phần hồ sơ thành lập chi nhánh gồm có

1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (Tham khảo: Mẫu thông báo thành lập chi nhánh Thực tế);;

2.  Quyết định của chủ sở hữu công ty (với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Quyết định của hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), Quyết định của hội đồng quản trị (với công ty cổ phần) về việc đăng ký hoạt động chi nhánh.

3 Bản sao Biên bản họp của hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), Bản sao Biên bản họp của hội đồng quản trị (với công ty cổ phần) về việc đăng ký hoạt động chi nhánh.

4. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

Trong bộ hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm 2 quyết địnhQuyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh và Quyết định thành lập chi nhánh

>> Tham Khảo: Chi nhánh công ty có được vay vốn không ?  Chi nhánh công ty là gì ?   Chi nhánh công ty có tư cách pháp nhân không ? Chi nhánh công ty có được ký hợp đồng không ?

 

I. Mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh  (giống nhau giữa các loại hình doanh nghiệp)

 

Tên doanh nghiệp

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày ……  tháng ……. năm 20…..

 

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đả được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty …………………………..

 

QUYẾT ĐỊNH:

           

Điều 1: Bổ nhiệm ông / bà ………………………………………… Nam/Nữ: …….

Sinh ngày: …………            Dân tộc: ………. ……….. Quốc tịch: …………………

Chứng minh nhân dân số:…………………………………………………………….

Ngày cấp: ………………………….. Cơ quan cấp: ………………………. ………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………..

Làm người đứng đầu chi nhánh công ty ………………………….. ………

tại địa chỉ: …………… ………………………………………………………………

Điều 2: Ông / bà …………… (đại diện pháp luật ) và ông / bà ………….người đứng đầu chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

             

 

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 II. Mẫu quyết định thành lập chi nhánh

    Mẫu quyết định thành lập chi nhánh có sự khác nhau giữa các loại hình.Dưới đây là các mẫu quyết định thành lập chi nhánh với từng loại hình doanh nghiệp

1. Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH Một thành viên/1 Thành viên

 

Tên doanh nghiệp

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày ……  tháng ……. năm 20…..

 

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

 - Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

- Căn cứ điều lệ Công ty TNHH ……………. được Chủ sở hữu công ty thông qua ngày …………..;

- Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty.

           QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1: Thành lập chi nhánh công ty ……………………………………………

Địa chỉ  :…………………………………………………………………………………………………

Ngành nghề hoạt động : …………………………………………………………………………………

Điều 2: Ông  ………………(người đại diện pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện  công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:     

- Như điều 3;

- Lưu.

 CHỦ SỞ HỮU

 (ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)

 

 

2. Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên trở lên/2 Thành viên

 

Tên doanh nghiệp

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày ……  tháng ……. năm 20…..

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH ……. đã được các thành viên thông qua ngày …./…/…..;

- Căn cứ Biên bản họp hội đồng thành viên thông qua ngày …/…/…… về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty

           QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1: Thành lập chi nhánh / Văn phòng đại diện công ty ……………………………………………

Địa chỉ  :…………………………………………………………………………………………………

Ngành nghề hoạt động : …………………………………………………………………………………

Điều 2: Ông  ………………(người đại diện pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện  công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:     

- Như điều 3;

- Lưu.

TM. Hội đồng thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên

 (ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)

 

 

3. Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần/cp

 

Mau-Quyet -Dinh-Thanh -Lap-Chi-Nhanh 1

Mau-Quyet-Dinh-Thanh-Lap-Chi-Nhanh 2

Tải Mẫu quyết định thành lập chi nhánh(Download): 

 

     Trên đây là Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên, Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần /cp. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ nếu có gì chưa rõ, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số: 0918.0918.73 chúng tôi luôn vui vẻ hỗ trợ.

Nếu quý khách không có thời gian thực hiện việc làm thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ với mức phí rất hợp lý.

 

Xem và tải toàn bộ hồ sơ thành lập chi nhánh

Xem và tải toàn bộ hồ sơ thành lập chi nhánh

Đối tác & khách hàng