Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Mẫu thông báo thay đổi tên công ty – Tiếng việt và tên Tiếng Anh

Thông báo thay đổi tên công ty là một trong những hồ sơ đi kèm với bộ hồ sơ thay đổi tên công ty để nộp đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Công ty có thể thay đổi đồng thời cả : Tên công ty viết bằng tiếng việt, Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài; Tên công ty viết tắt. Hoặc doanh nghiệp có thể chỉ thay đổi tên công ty bằng tiếng Anh (tên công ty bằng tiếng nước ngoài) Hoặc chỉ thay đổi tên công ty viết tắt. 

Để tránh trường hợp thồ sơ bị trả lại do tên bị trùng, dễ gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký. Doanh nghiệp cần tra cứu tên công ty mới sau đó mới chuẩn bị các hồ sơ như sau:

  1. Thông báo thay đổi tên công ty  (mẫu quy định)
  2. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi tên công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên); Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi tên công ty (đối với công ty TNHH 2 TV); Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên công ty (đối với công ty cổ phần.
  3. Bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên công ty (đối với công ty cổ phần); Bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi tên công ty (Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)
  4. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tùy từng sở yêu cầu, sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ chí Minh không yêu cầu)
  5. Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diê trước pháp luật.

Tham khảo cách tra tên và hướng dẫn tra tên tại đây: Cách đặt tên công ty không bị trùng

Việc thay đổi tên công ty sẽ liên quan đến việc thay đổi trên các giấy tờ giao dịch của doanh nghiệp (thuế, dấu, ngân hàng, hóa đơn, hải quan, BHXH..); Quý khách tham khảo các việc cần phải làm sau khi thay đổi tên công ty tại đây: Thủ tục thay đổi tên công ty

1. Mẫu thông báo thay đổi tên công ty (Thay đổt cả 3 tên tiếng việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt)

Lưu ý: Thông tin tên công ty dưới đây chỉ là thông tin chúng tôi lấy làm ví dụ minh họa

Mẫu Thông báo thay đổi tên công ty được dùng chung giữa Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty Cổ phần; Dưới đây là thông báo mẫu (quý khách tham khảo)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MAỊ ANPHA KING (tên cũ)

 

 

Số: 03/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp Hồ Chí Minh, Ngày …… tháng ……. Năm 2020

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi:Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MAỊ ANPHA KING  (tên cũ)

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0314135XYZ

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):  CÔNG TY CỔ PHẦN  GALAXY (tên mới)

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): GALAXY JOINT STOCK COMPANY     (tên mới)

Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có)GALAXY JSC  (tên mới)

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:

 

-   ………………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu)

 

 

NGUYỄN TUẤN ANH

 

 

2. Mẫu thông báo thay đổi tên công ty Tiếng Anh (Chỉ thay đổi tên công ty bằng tiếng nước ngoài)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ALPHANAM (tên cũ)

 

 

Số: 03/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, Ngày …… tháng ……. Năm 2020

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi:Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ALPHANAM (tên cũ)

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0111135XYZ

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

 
 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): ALPHANAM CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY  (tên mới)

Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có)ALPHANAM JSC         (tên mới)

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

 

-   ………………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu)

 

 

TRẦN TRUNG DŨNG

 

 

3. Mẫu quyết định về việc thay đổi tên công ty

Lưu ý: Thông tin tên công ty dưới đây chỉ là thông tin chúng tôi lấy làm ví dụ minh họa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MAỊ ANPHA KING  (tên cũ)
 

 

Số: 03/QĐ

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp Hồ Chí Minh, Ngày …… tháng ……. Năm 2020

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MAỊ ANPHA KING  (tên cũ) đã được đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 30/11/2016;

- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông của công ty ngày ...../...../2020 về việc thay đổi tên doanh nghiệp của công ty. 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều  1:

1. Thay đổi tên công ty như sau:

-         Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN  GALAXY (tên mới)

-         Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GALAXY JOINT STOCK COMPANY     (tên mới)

-         Tên công ty viết tắt: GALAXY JSC  (tên mới)

2.Sửa đổi điều 2 của điều lệ Công ty  như sau:

-         Tên công ty viết bằng tiếng Việt: ÔNG TY CỔ PHẦN  GALAXY (tên mới)

-         Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GALAXY JOINT STOCK COMPANY     (tên mới)

-         Tên công ty viết tắt: GALAXY JSC  (tên mới)

Điều 2: Giao cho Bà TRẦN THỊ THÙY TRANG (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

TM. Đại hội đồng cổ đông

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG 

 

Quý khách có nhu cầu thay đổi tên công ty, hay thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp. Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của chúng tôi nhận thực hiện dịch vụ với mức phí trọn gói là 1.000.000 VND (không phát sinh thêm bất kỳ khoản chi phí nào và đã bao gồm lệ phí công bố thông tin (bố cáo); trường hợp khắc lại con dấu thì ngoài phí trên còn thêm phí khắc dấu và đăng ký mẫu dấu là 500.000 VND) ); Vui lòng liên hệ với chúng tôi số: 0918.0918.73 (Mr Hoàng) Hoặc email cho chúng tôi: tuvanduyanh@gmail.com; Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ.

Đối tác & khách hàng