Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021 Mới nhất

     Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh là một trong những hồ sơ trong bộ hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh. Quý khách tham khảo và tải mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021 mới nhất của Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần dưới đây: 

Lưu ý mới: Ngày 06 tháng 07 năm 2018 Chính phủ ban hành HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM  số 27/2018/QĐ-TTg  có hiệu lực từ ngày 20/08/2018  thay thế cho quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007

(có nhiều ngành nghề thay đổi so với quyết định 337 trước đây) Vì vậy, khi đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, quý khách ghi mã ngành và tên ngành theo quyết định mới, và rà soát lại toàn bộ ngành nghề đăng ký kinh doanh đã đăng ký trước ngày 20/08/2018 có trùng khớp giữa quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 và quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 hay không. Nếu trường hợp có sự thay đổi, thì doanh nghiệp tiến hành thay đổi tên ngành nghề của công ty  (theo quyết định 27/2018-QĐ-TTg) 

Ví dụ: Doanh nghiệp đã đăng ký ngành nghề kinh doanh: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép -mã ngành 4641 (theo quyết định cũ 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007); thì nay theo quyết định  27/2018/QĐ-TTg ngành này có tên mới là: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Thay đổi chữ may sẵn thành may mặc)

Quyet dinh bo sung nganh nghe kinh doanh 2021

Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021 mới nhất

 

1.Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021 mới nhất của Công ty TNHH 1 thành viên

Lưu ý: Người ra quyết định và ký trên mẫu này là “ Chủ sở hữu công ty”

 

 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HƯNG THỊNH PHÁT

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021-QD. Tp Hồ Chí Minh, Ngày …… tháng …… năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HƯNG THỊNH PHÁT

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HƯNG THỊNH PHÁT đã được thông qua ngày 10/08/2017;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều  1:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Hình thức

1

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị phòng cháy chữa cháy

4659

Bổ sung

2. Sửa Điều 4 trong Điều lệ CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HƯNG THỊNH PHÁT như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty: 

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buôn kim loại và quặng kim loại - (trừ mua bán vàng miếng).

4662

2

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

3

Chuẩn bị mặt bằng

4312

4

Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

5

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán).

6619

6

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

3320

7

Phá dỡ

4311

8

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị phòng cháy chữa cháy

4659

Điều 2: Giao cho Bà LÊ THỊ TỚI (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

CHỦ SỞ HỮU

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

LÊ THỊ TỚI

 

Tải|Download Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021 mới nhất của Công ty TNHH 1 thành viên: 

 

2.Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021 mới nhất của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Lưu ý: Người ra quyết định và ký trên mẫu này là “ Chủ tịch hội đồng thành viên”

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SG NHÂN HÒA

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021-QD. Tp Hồ Chí Minh, Ngày …… tháng …… năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;;

- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SG NHÂN HÒA đã đượcthành viên thông qua ngày 22/03/2013;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên thông qua ngày ……/……/2021 về việc thay đổi ngành nghề của công ty. 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều  1:

1.  Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Hình thức

1

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Chi tiết: Môi giới bất động sản; Quản lý bất động sản.

6820

Bổ sung

2.Sửa Điều 4 trong Điều lệ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SG NHÂN HÒA như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty: 

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buôn kim loại và quặng kim loại - (trừ mua bán vàng miếng).

4662

2

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

3

Chuẩn bị mặt bằng

4312

4

Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

5

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán).

6619

6

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

3320

7

Phá dỡ

4311

8

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

9

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Chi tiết: Môi giới bất động sản; Quản lý bất động sản.

6820

Điều 2: Giao cho Ông TRẦN VĂN DUNG (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

TM. Hội đồng thành viên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

TRẦN VĂN DUNG

 Tải|Download Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021 mới nhất Công ty TNHH 2 thành viên: 

 

3.Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021 mới nhất của Công ty cổ phần

Lưu ý: Người ra quyết định và ký trên mẫu này là “ Chủ tịch hội đồng quản trị”

CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG

HUY LONG

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021-QD.

Tp Hồ Chí Minh, Ngày …… tháng …… năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;;
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG HUY LONG đã được cổ đông thông qua ngày 20/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày ...../...../2021 về việc thay đổi ngành nghề của công ty. 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều  1:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Hình thức

1

Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

4512

Bổ sung

2. Sửa Điều 4 trong Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG HUY LONG như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty: 

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buôn kim loại và quặng kim loại - (trừ mua bán vàng miếng).

4662

2

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

3

Chuẩn bị mặt bằng

4312

4

Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

5

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán).

6619

6

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

3320

7

Phá dỡ

4311

8

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

9

Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

4512

Điều 2: Giao cho Ông NGUYỄN QUANG HƯNG (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

NGUYỄN QUANG HƯNG

 

 

Tải|Download Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021 mới nhất của Công ty Cổ phần:

Trên đây mẫu Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh 2021 mới nhất  của Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty Cổ phần. Quý khách có nhu cầu bổ sung ngành nghề vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số: 0918.0918.73; Email: tuvanduyanh@gmail.com, chúng tôi phục vụ với mức phí trọn gói: 800.000 VND (đã bao gốm toàn bộ lệ phí nhà nước và phí công bố thông tin ), Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ.

Đối tác & khách hàng