Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Thủ tục-Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh chi nhánh 2020

       Chi nhánh là một đơn vị phụ phụ thuộc của doanh nghiệp, chi nhánh có thể cùng tỉnh, thành phố với đơn vị chủ quản hoặc khác tỉnh, thành phố với đơn vị chủ quản; Các trường hợp phát sinh khi đăng ký tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, chúng tôi liệt kê dưới đây:

1. Chỉ đăng ký tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh (không đăng ký tạm ngừng kinh doanh của đơn vị chủ quản)

Doanh nghiệp sẽ chuẩn bị và nộp bộ hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cho chi nhánh tại phòng đăng ký kinh doanh, tỉnh thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh (thành phần hồ sơ sẽ liệt kê ở phần sau của bài viết này)

2. Đăng ký tạm ngừng kinh doanh của đơn vị chủ quản và đăng ký tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh

Trường hợp này, phân ra làm 2 loại: Chi nhánh cùng tỉnh với đơn vị chủ quản; và chi nhánh khác tỉnh với đơn vị chủ quản.

Trường hợp 1:  Chi nhánh cùng tỉnh với đơn vị chủ quản: doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tạm ngừng cho chi nhánh trước, sau khi được chấp thuận và trả kết quả từ phòng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tiếp tục nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cho đơn vị chủ quản. Hoặc doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh và của đơn vị chủ quản nộp cùng một lúc.

Trường hợp 2: Chi nhánh khác tỉnh với đơn vị chủ quản: Trường hợp này bắt buộc doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tạm ngừng cho chi nhánh trước (tại phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở) sau khi được chấp thuận và trả kết quả từ phòng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp mới nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cho đơn vị chủ quản.

3. Thời gian tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh:

  • Thời gian tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh không được quá 1 năm
  • Và thời gian tạm ngừng liên tiếp không được quá 2 năm
  • Thời gian nộp hồ sơ: chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

4. Kê khai, nộp thuế cho chi nhánh trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

  • Doanh nghiệp sẽ không phải kê khai thuế cho chi nhánh trong thời gian chi nhánh tạm ngừng kinh doanh ( áp dụng với chi nhánh khác tỉnh với đơn vị chủ quản và chi nhánh hạch toán độc lập)
  • Chi nhánh không phải nộp thuế môn bài nếu tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch, tạm ngừng không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp lệ phí môn bài cả năm

5. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh chi nhánh:

  1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu quy định)
  2. Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ (Mẫu tham khảo)

Tải thông báo và mẫu ủy quyền tại đây:

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Nơi nộp: Phòng đăng ký kinh doanh-sở kế hoạch và đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở

Thời gian trả kết quả: 3 ngày làm việc

Xem thêm: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh 

Chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí khi DN có yêu cầu cần hỗ trợ, nên bạn hoàn toàn không cần lo lắng khi liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0918.0918.73 hoặc email:hotro@tuvanduyanh.vn; hoặc Chat với nhân viên của chúng tôi qua ứng dụng live chat. Trong trường hợp bạn không có thời gian tự mình tìm hiểu hay thực hiện thủ tục có thể tham khảo dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi.

Mẫu tham khảo thông báo tạm ngừng kinh doanh cho chi nhánh: 

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AN TÍN THÀNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/TN

Bình Dương, ngày 16 tháng 07 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AN TÍN THÀNH

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3701610640

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày….tháng….năm…… cho đến gày….tháng….năm……

Lý do tạm ngừng: ...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tạm ngừng hoạt động từ ngày 01 tháng 09 năm 2020 cho đến ngày 31 tháng 08 năm 2021 đối với chi nhánh sau:

Tên chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa) CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AN TÍN THÀNH TẠI HÀ NỘI

Mã số chi nhánh: 3701610640-001

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế): .............

Lý do tạm ngừng: Doanh nghiệp cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ................................................................................................................................

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: .....................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):       

Do Phòng Đăng ký kinh doanh: .......................................................................................................

cấp ngày: ................... /............ /.................

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo:

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh từ ngày….tháng….năm……

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tiếp tục hoạt động từ ngày….tháng….năm…… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) .....................................

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ........................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế): .............

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ................................................................................................................................

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: .....................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):       

Do Phòng Đăng ký kinh doanh: .......................................................................................................

cấp ngày: ................... /............ /.................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

 (Ký, đóng dấu)[1]

 

 

 

 

LÊ NGỌC TUẤN

 

 [1]

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

 

Đối tác & khách hàng