Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất 2021|Tải Hồ sơ mẫu

Nếu quý khách dự định Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/01/2022 cho đến hết ngày 31/12/2022 thì Quý khách phải chuẩn bị bộ hồ sơ HỢP LỆ nộp đến sở kế hoạch và đâu tư chậm nhất là ngày 28/12/2021 (Nộp trước 3 ngày làm việc kể từ thời điểm bắt đầu tạm ngừng kinh doanh, không kể thứ 7 và chủ nhật và không kể ngày nộp hồ sơ).          

     Hộ kinh doanh, doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh sẽ phải gửi  Thông báo tạm ngừng kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Với hộ kinh doanh) hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở (Với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh).

Mau thong bao tam ngung kinh doanh

Thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất 2021

1. Đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

1.1 Đối với doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp sẽ phải gửi  thông báo tạm ngừng kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp có các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) ở các tỉnh khác với nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ Tạm ngừng kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mà  không phải nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cho các đơn vị phụ thuộc tại các tỉnh, thành phố khác.
 • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.
 • Kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.
 • Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Doanh nghiệp liên hệ với Phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả là giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh. (thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh đã hoàn tất).

Tải hồ sơ và Xem hướng dẫn cách ghi mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tại đây >>: Tới ngay

 

1.2 Đối với các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh):

 • Trường hợp doanh nghiệp chỉ tạm ngừng kinh doanh các đơn vị phụ thuộc mà không tạm ngừng kinh doanh đối với công ty mẹ (công ty chủ quản của các đơn vị phụ thuộc), thì doanh nghiệp phải gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh của từng đơn vị phụ thuộc đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đơn vị phụ thuộc đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.
 • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.
 • Ngoài thông báo tạm ngừng kinh doanh các đơn vị phụ thuộc, doanh nghiệp phải nộp kèm: Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân, giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp.
 • Người ký trên hồ sơ là đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp.
 • Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Doanh nghiệp liên hệ với Phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả là giấy xác nhận về việc đơn vị phụ thuộc đăng ký tạm ngừng kinh doanh. (thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh đã hoàn tất).

 

2. Đối với hộ kinh doanh:

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

a) Nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh

-Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh. Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

-Sau khi tiếp nhận thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho hộ kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cho hộ kinh doanh.

-Hộ kinh doanh liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện để nhận Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

 

b) Nộp hồ sơ cho cơ quan Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

 

- Khi nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh đồng thời nộp THÔNG BÁO Về việc tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo mẫu: Mẫu số: 23/ĐK-TCT Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính).

-Hộ kinh doanh sẽ in 2 bản Mẫu số: 23/ĐK-TCT, đem đến cơ quan thuế nộp, cơ quan thuế sẽ giữ 01 bản và đóng dấu cho hộ kinh doanh 01 bản về lưu hồ sơ.

-Lưu ý: Thời gian đăng ký tạm ngừng kinh doanh ghi trong hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh gửi cơ quan đăng ký kinh doanh và gửi Cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải thống nhất.

 

Tải mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh tại đây: Tải về

 

 

Cách ghi mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dành cho doanh nghiệp 

 

Phụ lục II-19

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

CÔNG TY ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Tp Hồ Chí Minh,  ngày 21 tháng 06 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH .............

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 1234567891234

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 06 năm 2022

Lý do tạm ngừng: Hoạt động kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid.

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

 (Ký, ghi họ tên)

 

 

 

DƯƠNG VĂN NAM


 

 

Đối tác & khách hàng